Thực hiện Kế hoạch số 24- KH/ĐU, ngày 23/2/2022 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang, sáng ngày 25 tháng 3 năm 2022, Đảng bộ Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Khổng Đức Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường; cùng hơn 100 đồng chí đảng viên giảng viên và nhân viên Nhà trường.
Hội nghị nhằm quán triệt sâu sắc đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về ý nghĩa, nội dung Nghị quyết TW4 (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên trong Nhà trường nghe đồng chí Khổng Đức Thanh truyền đạt những nội dung cơ bản về Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa’”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của ủy ban kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

Đồng chí Khổng Đức Thanh, Ủy viên Ban thường vụ, Phó bí thư Đảng ủy Các cơ quan Tỉnh Bắc Giang

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đặc biệt quan trọng. Sau Hội nghị, các chi bộ và các đoàn thể chỉ đạo đưa nội dung Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và những nội dung được nghiên cứu, học tập, quán triệt vào sinh hoạt chi bộ, đơn vị… để thảo luận, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tổ chức thực hiện thật tốt, đạt kết quả thiết thực.

Đồng chí Khổng Đức Thanh, Ủy viên Ban thường vụ, Phó bí thư Đảng ủy Các cơ quan Tỉnh Bắc Giang Cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên Nhà trường tham dự Hội nghị

Ngô Thị Thu Hương
Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Ngoại ngữ-Tin học