Ban Chấp hành Công đoàn Trường CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang

khóa IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028

 

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang

khóa IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028