Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng hàng đầu của Đảng, thể hiện ý chí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy, khi nghị quyết được ban hành, công tác nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng là khâu đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo sự thống nhất trong Đảng, là điều kiện tiên quyết đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Khi đã có nghị quyết, thì phải lập tức đốc thúc sự thực hành nghị quyết ấy, phải biết rõ sự sinh hoạt và cách làm việc của cán bộ và nhân dân địa phương ấy. Có như thế mới kịp thời thấy rõ những khuyết điểm và những khó khăn, để sửa đổi các khuyết điểm và tìm cách giúp đỡ để vượt qua mọi khó khăn” . “Các đồng chí cần nghiên cứu sâu để thấm nhuần tinh thần Nghị quyết; nghiên cứu càng sâu thì càng thêm phấn khởi, hoàn thành nhiệm vụ càng tốt. Nhưng cán bộ thấm nhuần chưa đủ. Phải làm cho tinh thần Nghị quyết thấm nhuần trong toàn Đảng, toàn dân, làm cho mọi người thấy hết thắng lợi, khả năng và khó khăn của ta, thấy rõ khả năng của ta to lớn hơn khó khăn nhiều, làm sao cho mọi người vui vẻ, hăng hái làm tròn nhiệm vụ, vì khi nhân dân vui vẻ, hăng hái thì mọi khó khăn sẽ vượt được”
Tháng 5 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Sau 6 ngày làm việc (từ ngày 04/5 đến hết ngày 10/5/2022), Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng: (1) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. (2) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. (3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. (4) Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. (5) Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (6) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.
Trên cơ sở kết quả Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) ban hành 04 Nghị quyết quan trọng:
1. Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16-6-2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao;
2. Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16-6-2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
3. Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16-6-2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;
4. Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt Nghị quyết và thực hiện Kế hoạch số 59-KH/ĐUK, ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch số 29-KH/ĐU ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự; ngày 17 tháng 8 năm 2022, Đảng ủy Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động trong Nhà trường.
Hội nghị diễn ra trong 01 ngày, với 04 chuyên đề và nhiều nội dung quan trọng: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
Buổi sáng ngày 17 tháng 8 năm 2022, Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Trí Công – UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang truyền đạt 03 chuyên đề:
Chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Trong đó đồng chí Nguyễn Trí Công -UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã nhấn mạnh mục tiêu nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng bảo đảm tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa công bằng và ổn định xã hội; bảo đảm quốc phòng an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; tạo động lực nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất, trở thành kênh phân bố đất đai hợp lý, công bằng, hiệu quả.
Chuyên đề “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đồng chí Nguyễn Trí Công đã khái quát những nét cơ bản Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 với 05 quan điểm phát triển theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và nhấn mạnh mục tiêu tổng quát là: Nông dân và cư dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, quy mô sản xuất hàng hóa nông sản ngày càng lớn, bảo đảm môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nông thôn phát triển toàn diện, có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, môi trường sống an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.
Chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” đồng chí Nguyễn Trí Công cũng nhấn mạnh: Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển, cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân; phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng XHCN; phát triển kinh tế tập thể phải tôn trọng bản chất, giá trị, nguyên tắc hoạt động của kinh tế tập thể, phù hợp với điều kiện, đặc điểm KT-XH của từng địa phương, vùng, miền và cả nước. Mục tiêu phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững, cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân với nhiều mô hình hợp tác, liên kết trên cơ sở tôn trọng bản chất, giá trị và nguyên tắc của kinh tế tập thể, thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tham gia; góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các thành viên, hộ gia đình, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước, bảo đảm quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Buổi chiều, Hội nghị tiếp tục được nghe PGS.TS. Thân Minh Quế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang truyền đạt nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Trong đó nhấn mạnh mục tiêu của Nghị quyết nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên, nhất là bí thư cấp uỷ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Về nhiệm vụ, giải pháp củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, PGS.TS.Thân Minh Quế Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang nêu rõ nhiệm vụ cần tập trung đổi mới, hoàn thiện tổ chức cơ sở đảng; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp uỷ viên cơ sở.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ HỌC TẬP, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW 5 (KHÓA XIII) TẠI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGÔ GIA TỰ BẮC GIANG

PGS.TS.Thân Minh Quế – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang truyền đạt Nghị Quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đồng chí Nguyễn Trí Công – UV BTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo Đảng ủy CCQ tỉnh Bắc Giang truyền đạt Nghị Quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Vũ Đức Huy
VP Đảng ủy Trường CĐ Ngô Gia Tự