Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐU ngày 21/12/2022 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang, ngày 28 tháng 12 năm 2022, Đảng bộ Trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

       Đến dự, chỉ đạo Hội nghị và trực tiếp tuyền đạt, quán triệt Nghị quyết có đồng chí Khổng Đức Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang; tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động Nhà trường.

       Hội nghị nhằm giúp đảng viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên trong Nhà trường nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

        Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên trong Nhà trường nghe đồng chí Khổng Đức Thanh truyền đạt những nội dung cốt lõi của các Nghị quyết và Kết luận gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Khổng Đức Thanh, UVBTV, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang

CB, ĐV, GV, NV Nhà trường tham dự Hội nghị

       Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đặc biệt quan trọng. Việc nắm vững những nội dung cơ bản giúp các cấp ủy, cán bộ, đảng viên xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị, đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

                                                                                                                                                                    Ngô Thị Thu Hương

                                                                                                                                                   Chi bộ Hướng nghiệp – Công tác HSSV