MỞ ĐẦU
Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động dựa trên nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tại các Đại hội Đảng, trong các Nghị quyết của Bộ Chính trị đều đề cập đến vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng. Đặc biệt, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục khẳng định: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị”.
Hiện nay, CNTT có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống của con người. Tuy nhiên, các thế lực thù địch sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền các các luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta, chúng tấn công manh mẽ vào nền tảng tư tưởng của Đảng (chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) với mục đích gây nhiễu loạn thông tin, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Việt Nam.
Từ một số lí do trên, Chi bộ Khoa học cơ bản đã lựa chọn vấn đề: ”Biện pháp nâng cao tinh thần đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng xã hội” làm nội dung sinh hoạt chuyên đề.
THỰC TRẠNG
1. Ưu điểm:
– Đảng ủy Nhà trường thường xuyên cập nhật những Nghị quyết của Tỉnh chỉ đạo về việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và triển khai đến các Chi bộ trong toàn trường.
– Năm học 2021-2022, trường Cao đẳng Ngô Gia Tự đã thành lập Ban chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chi bộ Khoa học cơ bản đã cử đồng chí Nguyễn Thị Hằng tham gia “Tổ cộng tác viên của Ban chỉ đạo 35”. Tổ đã hoạt động, góp phần ngăn chặn đẩy lùi một số trang mạng có thông tin xuyên tạc về Đảng.
– Chi bộ Khoa học cơ bản thường xuyên tuyên truyền cho các cán bộ, đảng viên trong các cuộc họp chi bộ.
– Chi bộ Khoa học cơ bản đã tổ chức tốt các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Hác Hồ và được nhà trường đánh giá cao.
– Bộ môn chuyên môn Lý luận chính trị đã thực hiện xây dựng đề cương chi tiết các học phần theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Giảng viên giảng dạy đúng đề cương chi tiết học phần.
– Đoàn thanh niên đã làm tốt công tác tuyên truyền cho sinh viên. Định hướng cho sinh viên các trang mạng chính thống biết lựa chọn những thông tin tin chính thống.
– Nhiều đoàn viên sinh viên đã tích cực tham gia đánh sập nhiều trang mạng có nội dung, thông tin phản động, chống phá Đảng và Nhà nước.
– Các cán bộ, đảng viên trong chi bộ Khoa học cơ bản có lập trường tư tưởng vững vàng, chưa có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
2. Hạn chế:
– Hiệu quả hoạt động của Tổ công tác của Ban chỉ đạo 35 chưa cao: chưa chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công trách nhiệm của từng thành viên chưa rõ ràng.
– Nội dung chuyên đề đã được tuyên truyền song chưa được sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên.
– Hiện nay, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức được trách nhiệm của bản thân đối với công việc nói chung đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng.
– Một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế về công nghệ thông tin,
– Một bộ phận sinh viên chưa nhận thức được ý nghĩa của các học phần Lý luận chính trị, có thái độ thờ ơ trong học tập.
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
Nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng rất toàn diện, nhiều mặt, nhiều khía cạnh. Tuy nhiên, trong bài tham luận Tôi chỉ đề cập đến vấn đề nâng cao tinh thần đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái thù địch trên không gian mạng xã hội. Tôi mạnh dạn nêu một số biện pháp như sau:
* Đối với Chi bộ Khoa học cơ bản:
– Chi bộ Khoa học cơ bản đề xuất tham mưu với Đảng ủy nhà trường trong thời gian tới tổ chức tập huấn tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên nội dung chuyên đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng dưới hình thức tổ chức cuộc thi học tập làm theo Bác cho toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trong nhà trường.
– Chi bộ Khoa học cơ bản tham mưu với nhà trường thay đổi hình thức thi các học phần Lý luận chính trị từ thi viết sang thi tiểu luận, quay Video…
– Chi bộ Khoa học cơ bản tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền cho các cán bộ, đảng viên nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
– Chi bộ cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên chủ động thường xuyên nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động của các đối tượng chống phá, xuyên tạc các thông tin không đúng sự thật trên các trang blog, trang facebook, trang website, các tin, bài bình luận, videoclip…và phản ánh kịp thời cho các thành viên trong Tổ cộng tác viên của Ban chỉ đạo 35 đẻ có biện pháp xử lý.
– Chi bộ cần phát huy hơn nữa vai trò của cộng tác viên trong Ban chỉ đạo 35.
– Chi bộ căn cứ vào tinh thần trách nhiệm, việc làm của cán bộ, đảng viên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng làm tiêu chí đánh giá thi đua của cán bộ, đăng viên.
– Chi bộ Khoa học cơ bản cần khuyến khích cán bộ, đảng viên viết bài đăng trên Webside của nhà trường nhằm tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên, sinh viên trong toàn trường.
– Chi bộ cần phát huy vai trò của cố vấn học tập trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên, định hướng cho sinh viên có thái độ sống tích cực.
– Hằng năm, Chi bộ chỉ đạo Bộ môn chuyên môn Lý luận chính trị khảo sát về hứng thú, nhu cầu của sinh viên, về hoạt động dạy học học phần từ đó đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn học.
* Đối với cán bộ, đảng viên:
– Mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết Trung ương 5 Nghị quyết Trung ương 9 khóa X, Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 11, Chỉ thị số 28 năm 2013…
– Mỗi cán bộ, đảng viên phải có lập trường, tư tưởng vững vàng, nói và làm phải đi đối với nhau, không có biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”; đề cao cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn của đối tượng tránh bị lôi kéo, lợi dụng mà vô tình hoặc cố ý tiếp tay cho các thế lực phản động truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Ví dụ: Đọc các thông tin xuyên tạc về Đảng, thông tin không chính xác về công tác phòng chống dịch Covid của Nhà nước, cán bộ, đảng viên không chia sẻ cho người khác hoặc trên các trang mạng xã hội, các phương tiện truyền thông khác.
– Các cán bộ, đảng viên cần thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên các trang mạng xã hội.
– Mỗi giảng viên tích cực, chủ động giáo dục cho sinh viên có đạo đức, lối sống lành mạnh, không tuỳ tiện chia sẻ thông tin sai lệch về Đảng, Nhà nước trên các trang mạng.
– Mỗi cán bộ giảng viên coi việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của mình, cần lồng ghép nội dung chuyên đề vào nội dung bài giảng phù hợp với chuyên môn để giáo dục thái độ, động cơ học tập, giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên.
* Đối với sinh viên:
– Nhận thức đúng về ý nghĩa của các học phần lý luận chính trị, xác định đúng đắn động cơ học tập, có thái độ hoc tập nghiêm túc.
– Tích cực ttham gia các cuộc thi, hội khóa, buổi nói chuyện liên quan đến chủ đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
– Tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái cảu thế lực thù địch trên không gian mạng. Có lối sống lành mạnh, không tham gia các Hội, nhóm không biết rõ nguồn gốc, cách thức hoạt động, không uyên truyền thông tin sai lệch về Đảng, tránh mắc bẫy âm mưu của các thế lực thù địch.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Nâng cao tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm vụ quan trọng, để đạt hiệu quả cao trong hoạt động này đòi hỏi phải có các biện pháp tổng lực của Đảng ủy nhà trường, các Chi bộ và mỗi cán bộ đảng viên, sinh viên trong nhà trường. Chi bộ Khoa học cơ bản mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị sau:
* Đối với Đảng ủy nhà trường:
– Đảng ủy nhà tường chỉ đạo Tổ cộng tác viên của Ban chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần xây dựng kế hoạch, chương trình, giải pháp cụ thể, phân công rõ vị trí, vai trò của từng thành viên để thực hiện nội dung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đạt hiệu quả cao.
– Nhà trường cần tập huấn công nghệ thông tin cho các thành viên trong Ban chỉ đạo 35 để đa dạng hóa các biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội.
– Đảng ủy nhà trường cần tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, phong cách đạo đức của Bác Hồ cho toàn thể cán bộ, đảng viên và sinh viên trong trường.
– Đảng ủy nhà trường cần khuyến khích các cán bộ, đảng viên có thành tích trong phong trào bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm những quy định của Đảng.
* Đối với các Chi bộ:
– Cần làm tốt công tác tuyên truyền đến các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
– Các chi bộ cần tích cực tham gia các hoạt động liên quan đến nội dung chuyên đề do nhà trường tổ chức.

Giảng viên: Phạm Thị Trang
Chi bộ: Khoa học cơ bản