Thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy (PCCC), Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

   Theo Kế hoạch số 4470/KH-CSPCCC&CNCH ngày 20 tháng 7 năm 2023 của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy& cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Giang về tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; ngày 26, 27 tháng 7 năm 2023 tại Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang phòng cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho 15 thành viên đội phòng cháy chữa cháy tại cơ sở.

   Thông qua đợt huấn luyện nhằm tuyên truyền, phổ biến những kiến thức pháp luật về PCCC, hướng dẫn các biện pháp, kỹ thuật về PCCC, những vấn đề cơ bản trong công tác chữa cháy, thoát nạn cho đội viên Đội PCCC cơ sở, cán bộ, giáo viên của Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang. Qua huấn luyện giúp các học viên nắm bắt và chủ động làm tốt công tác PCCC, đồng thời xử lý kịp thời có hiệu quả khi có cháy xảy ra tại cơ sở.

(Một số hình ảnh liên quan đợt huấn luyện)

Tin, bài: Phòng Tổ chức- Hành chính