Quyết định Về việc ban hành quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sức khoẻ tại Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Gian

2. Chuan dau ra GDNN_2022_signed_signed_signed_signed-merged Bài viết liên quan: Quyết định ban hành chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Mầm non, trình độ cao đẳng Trường Cao Đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Mầm non, trình độ cao đẳng Trường Cao Đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang

1. Chuẩn đầu 2. ra_CĐSP GDMN Bài viết liên quan: Quyết định Về việc ban hành quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh […]